نجاری

 • آموزش
 • آزاد
 • 4 سال قبل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  شیفت شب
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 4 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : سه ساله
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

بشسبسشیب ل سمتیسهبتخیسبت یس ب یس بسشیب سیب یسببلثصبس ب یسشب سشیب

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ