کارشناس کنترل کیفیت

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 5 روز قبل
 • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق بالای قانون کار ومزایا آقا ویا خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 12 کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : جدید
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

شرح وظایف
 • اجراي دورههاي کنترلی به منظور تعیین درجه صحت دادههاي آنالیز شده و خروجیهاي کیفی محصول
 • اجراي به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازهگیري و آزمون در تولید و کنترل کیفیت
 • انجام ممیزي هاي کیفیت واحدهاي مختلف تولیدي
 • کنترل تمامی مواد اولیه ورودي که جزئی از محصول نهایی می باشد
 • اجراي فرآیند کنترل آماري(SPC)
مهارت های لازم
 • درت تصمیمگیري و حل مسائل پیچیده فنی-توانایی انجام امور سیستمی آزمایشگاهها و توانایی انجام ادیت محصول )(SQFE
 • آشنایی کامل با استانداردهاي صنعت و مفاهیم و نیازمندیهاي استاندارد سیستمهاي کیفیت
 • تسلط کامل به آفیس، اینترنت و نرمافزارهاي آماري از قبیل Minitab – Pass
 • آشنایی با تکنیکهاي آماري تحلیلداده ها از قبیل پارتو و هیستوگرام و…
 • آشنایی کامل با استاندارد آشنایی کامل با ISO/TEC 17025
 • آشنایی کامل با استانداردهاي صنعت باتري
 • آشنایی کامل با مفاهیم و نیازمندیهاي استانداردهاي سیستمهاي کیفیت
ساعت و مکان
 • شیفت بصورت چرخشی – کارخانه شهرک صنعتی ۲
 
اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ